keyplanner.be
Loading...
21-11-2019
1,2,15,41,42,47,81
1,20
 
All day
Mon 18 Nov
Tue 19 Nov
Wed 20 Nov
Thu 21 Nov
Fri 22 Nov
Sat 23 Nov
Sun 24 Nov
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
09:00 - 11:50 Public Skating
Birthday party
Schools
Youth organisation
Higher Education
13:30 - 16:30 Public Skating
Birthday party
Schools
Youth organisation
Higher Education
19:30 - 22:00 Disco Skating
Birthday party
Schools
Youth organisation
Higher Education
13:00 - 17:15 Public Skating
Birthday party
Schools
Youth organisation
Higher Education
09:30 - 17:15 Public Skating
Birthday party
Schools
Youth organisation
Higher Education
0